صفحه اول

پیش نویس آئین نامه کنگره

پیشنهاد کننده: کورش مدرسی

١- هیات رئیسه کنگره از طرف دبیر کمیته مرکزی و رئیس دفتر سیاسی، بر اساس توانائی در اداره جلسات، به کنگره معرفی خواهند شد.در هر اجلاس یک نفر از هیات رئیسه، ریاست کنگره را برعهده خواهد داشت.

٢- تمام تصمیمات با اکثریت نسبی آراء نمایندگان تصویب میشود.

٣- رای گیری در کنگره، بجز در انتخابات کمیته مرکزی، علنی است. شمارش دقیق آراء در رای گیری های علنی در مواقعی که تفاوت رای های موافق و مخالف عیان است ضروری نیست. در صورت نزدیک بودن رای های مخالف و موافق، به تصمیم رئیس و یا با پیشنهاد ٢ نفر از نمایندگان آراء شمرده میشود.

٤- در طرح هر قطعنامه و قرار و پیشنهاد موافق و مخالف به تعداد مساوی صحبت میکنند. ارائه دهنده هر قطعنامه مرکب (مبحث اصلی) یک نوبت در پایان بحث برای جمعبندی مبحث خواهد داشت. ارائه دهندگان قطعنامه های ساده و قرارها نوبت جمعبندی نخواهند داشت.

٥- در مباحث اصلی دو ارائه دهنده و دو مخالف از قبل از کنگره تعیین شده اند. مابقی سخنرانان در سالن نوبت میگیرند.

٦- نوبت گرفتن در سالن برای سخنرانی بصورت کتبی است. از میان کسانی که نوبت گرفته اند، در صورتی که به هرکس کمتر از ٥ دقیقه وقت برسد، سخنرانان به تعداد لازم به قید قرعه تعیین میشوند.

٧- کفایت مذاکرات به پیشنهاد هیات رئیسه و یا دو نفر از نمایندگان به رای گذاشته میشود.

٨- کنگره تنها به مباحث و پیشنهاداتی میپردازد که از قبل بطور کتبی در اختیار کنگره قرار داده شده باشند و کنگره ورود آنها را به دستور تصویب کرده باشد. هیچ قرار و طرح قطعنامه جدیدی در کنگره دریافت نمیشود و به رای گذاشته نمیشود. (تصویب استثناء بر این قاعده تنها با رای نصف بعلاوه یک نمایندگان مجاز است)

٩- ترتیب جلسات

الف: پیش از دستور:

مارش انترناسیونال \سکوت به احترام جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم

سخنرانی افتتاحیه (دبیر کمیته مرکزی)

تصویب اعتبار نامه نمایندگان

تصویب آئین نامه و دستور کنگره

ب: دستور پیشنهادی هیات دبیران – بعداً به اطلاع میرسد

١٠ - انتخابات کمیته مرکزی

١١ - اختتامیه

١٢- گزارشات به رای گذاشته نمیشود. وقت موجود میان سخنرانان تقسیم میشود. پس از اظهار نظر سخنرانان مختلف، یک نوبت کوتاه نهایی برای توضیح بیشتر در مورد جوانب مورد بحث گزارشات به ارائه کنندگان آنها داده میشود.

١٣- در پایان هر اجلاس (صبح یا عصر) جمعا ١٥ دقیقه برای اظهار نظر میهمانان و ناظرین وقت داده میشود. (جمعا چهار نوبت)